•  
 •  
 •  
 •  

REGIO INVEST LT+

ES paramos kvietimas Regio Invest LT+ (investicijos į modernią įrangą ir infrastruktūrą).


Galimas pareiškėjas: Maža, labai maža ir vidutinė įmonė.

  Didžiausia galima projektui skirti finansavimo lėšų suma:
 • jei projektas skirtas tik moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams, ir (ar) technologijoms įsigyti ir diegti –900.000,00 €;
 • jeigu projektas skirtas tiek statybai ir rekonstravimui ar kapitaliniam remontui, tiek moderniai įrangai ir (ar) įrenginiams arba technologijoms įsigyti – 2.100.000,00 €.

  Tinkamos finansuoti išlaidos:
 • Žemės nuomos išlaidos;
 • Pastatų nuomos išlaidos;
 • Pastato statybos ar rekonstravimo, kapitalinio remonto, vidinių inžinerinių tinklų, kurių reikia naujoms gamybos technologinėms linijoms diegti ar esamoms modernizuoti, įrengimo darbų išlaidos;
 • Įranga, įrengimai ir kt. turtas: baldų, kompiuterinės technikos, reikalingos standartinės programinės rinkoje esančios įrangos, įskaitant jos programavimą ir (ar) konfigūravimą įmonės poreikiams, įsigijimas ar lizingas;
 • darbuotojų, dirbsiančių su įdiegtomis technologijomis darbo užmokestis (iki 35% nuo investicijų įrangai);
 • darbuotojų apmokymas dirbti su naujai įdiegtomis technologijomis ir darbuotojų, dirbsiančių su naujomis technologijomis, vežimas į darbą ir iš darbo (iki 10% išlaidų).

  Finansavimo intensyvumas:
 • Maža ir labai maža įmonė – 45%, Vidutinė įmonė – 35%.


Paraiškos pateikimo būdas – konkursas, paraiškos pateikiamos iki 2015 m. gegužės 21 d.

Daugiau informacijos: http://www.lvpa.lt/Puslapiai/2014-2020.aspx


KVIEČIAME KONSULTUOTIS PAGAL ŠIĄ PRIEMONĘ JUMS RŪPIMAIS KLAUSIMAIS ☺


PARAIŠKŲ TVARKARAŠTIS
Lietuvos žemės ūkio ministerija paskelbė PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2014–2015 METAIS TVARKARAŠTĮ http://www.infolex.lt/ta/317414


PILDOME PARAIŠKAS PAGAL TVARKARAŠTYJE NURODYTAS PRIEMONES. ☺

2015-02-10

ES parama pagal veiklos sritį „ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ PERDIRBIMAS IR RINKODARA“

Pagal priemonės pirmąją veiklos sritį numatyti prioritetiniai sektoriai:

 1. vaisių, uogų, daržovių ir grybų perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas;
 2. kitų augalininkystės šakų produkcijos perdirbimas ir (ar) rinkodara, atliekų perdirbimas;
 3. mėsos perdirbimas ir (ar) rinkodara;
 4. pieno perdirbimas ir (ar) rinkodara, pieno perdirbimo procese susidariusių atliekų perdirbimas;
 5. kitų Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo I priede išvardytų produktų perdirbimas ir (ar) rinkodara.

Paramos suma iki 400 000 Lt. Finansuojama iki 40 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Paraiškos renkamos iki š.m. gruodžio 15 d.

Konsultuojame ☺

2014-11-23

ES parama pagal priemonę „JAUNŲJŲ ŪKININKŲ ĮSIKŪRIMAS“

Paraiškos bus renkamos nuo gruodžio 1 iki 31 d.

Kas galės gauti paramą?
Paramos paraiškas galės teikti asmenys, kurių žemės ūkio valda ir ūkis įregistruoti ne daugiau kaip 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo. Į paramą galės pretenduoti jaunieji ūkininkai, kuriantys augalininkystės, gyvulininkystės, daržininkystės, vaistažolininkystės, uoginininkystės, gėlininkystės, sodininkystės ar mišrų ūkį.

Kas bus remiama?
Parama bus skiriama žemės ūkio technikai, įrangai, daugiamečiams sodiniams įsigyti ir sodinimo išlaidoms, taip pat išlaidoms, susijusioms su infrastruktūros kūrimu ūkininko valdoje. Taip pat bus remiamas statybinių medžiagų įsigijimas (jeigu su paramos paraiška pateikiamas statybos arba rekonstrukcijos leidimas). Didžiausia paramos suma jaunajam ūkininkui įsikurti galės siekti iki 40 tūkst. eurų. Kuriant gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrų ūkį už 1 ha žemės ūkio naudmenų skiriama 1 tūkst. eurų. Kuriant specializuotą daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės, sodininkystės ūkį, už 1 ha skiriama 2 tūkst. eurų. Kurdamas gyvulininkystės, augalininkystės arba mišrų ūkį, pareiškėjas nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 8 ha žemės ūkio naudmenų plotą. Per 5 metus nuo paramos paraiškos pateikimo savo valdą įsipareigojama išplėsti iki ne mažesnio kaip 20 ha nuosavybės teise priklausančio ploto. Kurdamas daržininkystės, uogininkystės, vaistažolininkystės, gėlininkystės ūkį, pareiškėjas nuosavybės teise turi valdyti ne mažesnį kaip 4 ha plotą, o kuriant sodininkystės ūkį – ne mažesnį kaip 8 ha plotą.

Projektai turi būti įgyvendinti iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Schedule

2014-11-21

Dėmesio, paskelbtas kvietimas

NUO RUGPJŪČIO 11 D. IKI RUGSĖJO 12 D. BUS RENKAMOS PARAIŠKOS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „PARAMA VERSLO KŪRIMUI IR PLĖTRAI“.

  Pagal Priemonę remiama:
 • NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA:
  • NE ŽEMĖS ŪKIO PASLAUGŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TEIKIMAS;
  • NEDIDELĖS APIMTIES PRODUKTŲ GAMYBA BEI KITA NE ŽEMĖS ŪKIO VEIKLA (YRA IŠIMČIŲ);
 • TRADICINIŲ AMATŲ PUOSELĖJIMAS.

Paramos gali kreiptis kaimo gyventojai (didžiausia paramos suma vienam projektui iki 207 168 Lt) ir labai mažos įmonės* (didžiausia paramos suma vienam projektui iki 690 560 Lt). Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

* Labai maža įmonė – įmonė, kurioje dirba mažiau kaip 10 darbuotojų ir kurios metinės pajamos ir (arba) įmonės balanse nurodyto turto vertė neviršija 6 905 600 Lt (šešių milijonų devynių šimtų penkių tūkstančių šešių šimtų litų) (2 000 000 EUR (dviejų milijonų eurų)).

2014-08-05

Dėmesio, paskelbtas kvietimas

NVO PROGRAMOS LIETUVOJE II-ASIS KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

http://nvoprograma.lt/lt/kvietimai-teikti-paraiskas

2014-02-06

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, planuodama 2014-2020 m. ES struktūrinių lėšų paskirstymą kultūros sričiai, atlieka investicijų poreikio analizę ir prašo pateikti galimų kultūros paveldo bei kultūros infrastruktūros aktualizavimo investicinių projektų aprašymus. Investicijų poreikio analizė atliekama siekiant nustatyti potencialių kultūros sektoriaus pareiškėjų pasirengimą sėkmingai įgyvendinti investicinius projektus.

Investicinio projekto aprašyme turi būti pagrįstas investicijų poreikis, atitinkantis kultūros paveldo aktualizavimo ir kultūros objektų įveiklinimo principus. Investicijų poreikis bus vertinamas pagal tai, ar investicijos yra būtinos planuojamoms veikloms įgyvendinti, naujoms kultūros paslaugoms ar produktams sukurti, ar planuojamos veiklos yra inovatyvios, atitinka šiuolaikinės visuomenės poreikius ar investicijos į kultūros objektą padės padidinti šio objekto žinomumą, lankomumą.

Užpildytus kultūros paveldo investicinio projekto aprašymus siųsti iki 2014-02-17 šiuo el. paštu: apklausa.paveldas@lrkm.lt, o kultūros infrastruktūros investicinio projekto aprašymus siųsti iki 2014-02-17 šiuo el. paštu: apklausa.infrastruktura@lrkm.lt.

Nustačius investicijų poreikį, pirmuosius kvietimus teikti investicinių projektų paraiškas planuojama paskelbti 2014 m. III ketvirtį.

MES GALIME JUMS PADĖTI IR PARENGTI INVESTICINIŲ PROJEKTŲ APRAŠYMUS ☺

2014-01-27

Renkamos paraiškos pagal KPP priemones

  „Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra“, veiklos sritį „Gyvulių ir paukščių prekinės vertės didinimas“ – nuo rugsėjo 9 d. iki spalio 4 d. http://www.infolex.lt/ta/280136
  „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, pirmoji veiklos sritis „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir rinkodara“ – nuo rugsėjo 16 d. iki rugsėjo 30 d. http://www.infolex.lt/ta/277027
MES RENGIAME ŠIOMS PRIEMONĖMS VERSLO PLANUS, PILDOME PARAIŠKAS, KONSULTUOJAME PROJEKTO ĮGYVENDINIMO KLAUSIMAIS ☺

2013-09-12

KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS

Nuo š. m. birželio 25 d. prasideda paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonę „KAIMO TURIZMO VEIKLOS SKATINIMAS“ rinkimas.

MES GALIME JUMS PADĖTI UŽPILDYTI PARAIŠKĄ :)

2013-06-21

Paskelbti nauji ES paramos kvietimai teikti paraiškas

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) balandžio 3 d. paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos struktūrinės paramos priemonę „Inoklaster LT“, kuria siekiama pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje. Kvietimas galioja iki 2013 m. birželio 3 d. 17.00 val.

Priemonės „Inoklaster LT“ informaciją ir dokumentus galite rasti
http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Naujiena.aspx?uid=485.

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra kovo 27 d. paskelbė tris kvietimus teikti paraiškas pagal verslo srities priemones „Invest LT-2“, „Naujos galimybės“ ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (MTTP) srities priemonę „Intelektas LT+“.

Priemonės „Invest LT-2“lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijųpritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos –pastatų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, įrangos įsigijimas ir kt. Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus, – iki š.m. birželio 27 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 10 mln. Lt finansavimą.

Pagal priemonę „Naujos galimybės“ bus finansuojamas įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Didžiausias šios priemonės finansavimas vienam projektui – 150 tūkst. Lt, o paraiškų laukiama iki š.m. gegužės 27 d.

MTTP priemonė „Intelektas LT+“ skirta finansuoti įmonių pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama įmonių MTTP infrastruktūra. Priemonės lėšomis finansuojama MTTP veikloms būtinų patalpų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, tokioms veikloms reikalingos įrangos, prietaisų, įrenginių bei baldų įsigijimas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansavimu gali pasinaudoti įmonės, projektai įgyvendinami be partnerių. Paraiškos priimamos iki š.m. gegužės 27 d., maksimali ES paramos suma vienam projektui – 20 mln. Lt.

Atkreipiame dėmesį, kad paraiškos turi būti atsiųstos naudojantis pašto ir (ar) pasiuntinių teikiamomis paslaugomis arba pristatytosį LVPA priimamąjį, Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius. Siunčiant registruotu laišku, paraiškos turi būti įteiktos pašto paslaugų teikėjui ne vėliau kaip iki paskutinės paraiškų pateikimo dienos 24:00 val.

Priemonės „Invest LT-2“ informaciją ir dokumentus galite rasti
http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=80

Priemonės „Naujos galimybės“ informaciją ir dokumentus galite rasti
http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=82

Priemonės „Intelektas LT+“ dokumentus ir informaciją galite rasti
http://www.lvpa.lt/Puslapiai/Kvietimas.aspx?kvid=81

2013-04-06

Prasideda NVO programa Lietuvoje

Nevyriausybinių organizacijų (NVO) programa Lietuvoje nukreipta į žmogaus teises, pilietinio aktyvumo skatinimą ir nevyriausybinių organizacijų gebėjimų vystymą.

  NVO programos Lietuvoje paramos sritys:
 1. Demokratija ir geras valdymas – apimant demokratinių vertybių įtvirtinimą, dalyvaujamąją demokratiją ir aktyvų pilietiškumą, gerą valdymą, informacijos prieinamumą bei skaidrumą.
 2. Žmogaus teisės – apimant pilietinių ir politinių teisių skatinimą ir apsaugą bei kovą su diskriminacija visais pagrindais (etninės kilmės, religijos, lyties, lytinės orientacijos, neįgalumo, ir kitais).
 3. Pažeidžiamos grupės – paramos sritis apims gerovės ir bazinių socialinių paslaugų teikimą pažeidžiamoms grupėms, kur tokios paslaugos be paramos nebūtų teikiamos ar nėra pakankamai teikiamos valstybės institucijų; taip pat bus stiprinamos naryste pagrįstos NVO, atstovaujančios pažeidžiamas grupes. Šios Programos rėmuose pažeidžiamomis grupėmis bus laikomi rizikos grupės vaikai ir jaunimas, ŽIV/AIDS paveikti žmonės, neįgalūs ir/ar psichikos sutrikimų turintys vaikai bei jų šeimos, prekybos žmonėmis aukos, smurto šeimoje aukos ir/ar smurto lyties pagrindu aukos.
 4. Papildoma paramos sritis:

 5. Aplinkosauga ir klimato kaita – šioje paramos srityje bus skatinamas NVO aktyvumas siekiant tolydžios plėtros ir aplinkosaugos tikslų.

Pirmas atviras kvietimas teikti paraiškas bus skelbiamas kovo 18 dieną. Mažas paraiškas (prašomos paramos suma nuo 10000 iki 40000 eurų) tinkami pareiškėjai galės pateikti iki gegužės 31 dienos, didelių paraiškų (prašomos paramos suma nuo 40001 iki 150000 eurų) koncepcijas iki balandžio 30 dienos, o pirminę atranką praėjusių koncepcijų pagrindu parengtas dideles paraiškas – iki birželio 28 dienos.

Daugiau informacijos apie NVO programą Lietuvoje pateikiama programos tinklapyje www.nvoprograma.lt

PILDYSIME PARAIŠKAS ŠIAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI

2013-02-13

Šventinis sveikinimas

Sveikinimas
2012-12-19

Renkamos paraiškos ES paramai gauti pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Renkamos paraiškos ES paramai gauti pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 2012 m. Paraiškos bus rnkamos iki 2012 m. gruodžio 10 d. ES parama pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 2012 m. teikiama privačioms, valstybės ir savivaldybių įmonėms, asociacijoms. Su ES paramos reikalavimais pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ 2012 m. kviečiame susipažinti dalyje „PASLAUGOS“ skyriuje „ES ir kitų fondų parama“.

2012-10-24